شوراهای دانشکده

شوراهای دانشکده


 

  1. شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده.

زمان برگزاری: چهارشنبه ها ساعت 10-8 (یک هفته در میان).

اعضای شورا: هیأت رئیسه دانشکده و رؤسای بخش ها.

 

  1. شورای برنامه ریزی درسی دانشکده.

زمان برگزاری : براساس موارد تقاضا.

 اعضاء شورا:

دکتر مرادی (عضو هیأت علمی بخش زبان و ادبیات فارسی)

دکتر صیادکوه (عضو هیأت علمی بخش زبان و ادبیات فارسی)

دکتر علیرضا احمدی (عضو هیأت علمی بخش زبان های خارجی و زبان شناسی)

دکتر سیدفضل اله میرقادری (عضو هیأت علمی بخش زبان و ادبیات عربی)

دکتر عبدالرسول خیراندیش (عضو هیأت علمی بخش تاریخ)

آدرس کوتاه :