رونمایی و معرفی کتاب بیدل و انشای تحیر

رونمایی و معرفی کتاب بیدل و انشای تحیر


مراسم «رونمایی و معرفی کتاب بیدل و انشای تحیر» اثر دکتر کاووس حسن‌لی
 
با سخنرانی استادان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز:
دکتر محمدحسین کرمی
دکتر غلامرضا کافی
و دکتر محمد مرادی
 
و مؤلف اثر (دکتر کاووس حسن‌لی)
 
روز چهارشنبه ۲۴دی‌ماه ۱۳۹۹
ساعت ۱۸-۲۰ 
از مسیر:
 
آدرس کوتاه :