رئیس بحش

رئیس بحش


 دکتر محمدحسین کرمی رییس محترم بخش زبان و ادبیات فارسی

دکتر محمد حسین کرمی استاد و پژوهشگر دانشگاه شیراز، زادة 1339 در شهرستان فسا هستند. تحصیلات ابتدایی ایشان در روستای اکبر آباد شش ده فسا، در مدرسة کورش کبیر گذشت، برای تحصیلات راهنمایی  در سال 1350به شهرستان داراب رفتند و سپس دوباره به فسا برگشته،  در مدرسة شمس ادامة دورة راهنمایی را گذراندند. دبیرستان را در مدرسة حکمت شهرستان فسا به پایان رساندند. در سال 1357 تحصیلات دانشگاهی خویش را در رشتة زبان و ادبیّات فارسی ِدانشگاه تبریز آغاز کردند و یک سال از دورة کارشناسی را در این دانشگاه و بقیة دورة کارشناسی را در دانشگاه شیراز گذراندند. دورة کارشناسی ارشد را در دانشگاه تربیت مدرّس تحصیل کردند و در سال 1368 بعد از به پایان رساندن دورة کارشناسی ارشد به شیراز برگشته، به عنوان عضو هیأت علمی بخش زبان و ادبیّات فارسی شروع به کار کردند و هم زمان دورة دکتری را نیز در دانشگاه تهران آغاز و در تیر ماه 1373 از رسالة دکتری خویش با عنوان نقد و تصحیح شرح عبدالوهاب حسینی بر دیوان خاقانی، به راهنمایی استاد ارجمند دکترضیاء‌الدین سجادی دفاع کردند.

از جمله سوابق پژوهشی و علمی ایشان چاپ بیش از 100 عنوان مقاله در نشریات مختلف علمی پژوهشی و همایش‌های معتبر ملی و بین المللی است. از ایشان کتاب های مهم و ارزشمندی به چاپ رسیده‌است که می توان به کتاب عروض و قافیه در شعر فارسی اشاره کرد که سال‌هاست در بسیاری از دانشگاه‌ها تدریس می‌شود.علاوه بر کتاب ِمذکور، ایشان پنج کتاب دیگر در حوزه‌های مختلف نظم و نثر چاپ کرده‌اند؛ به نام‌هایِ: بررسی تحلیلی حکایتهای تاریخ بیهقی چاپ آستان قدس، مشهد. تصحیح دیوان فهمی استرآبادی، انتشارات میراث مکتوب، تهران. عاشق مسافر: تلخیص و بازنویسی مثنوی گل و نوروز اثر خواجوی کرمانی،‌ انتشارات میراث مکتوب. تصحیح دیوان لسانی شیرازی، چاپ دانشگاه شیراز. کتاب دانش و حکمت درنگاه مولوی، چاپ دانشگاه تهران.

ایشان هم‌اکنون ریاست بخش زبان و ادبیّات فارسی را بر عهده دارند.

آدرس کوتاه :