دکتر سید حسین مرعشی به عنوان رئیس بخش زبان و ادبیات عربی منصوب شد

دکتر سید حسین مرعشی به عنوان رئیس بخش زبان و ادبیات عربی منصوب شد


 

 

 

 طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه، دکتر سید حسین مرعشی به عنوان رئیس بخش زبان و ادبیات عربی منصوب شد. 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :