خانم کاظمی بخش تاریخ

خانم کاظمی بخش تاریخ


خانم گلشاه کاظمی

شرح وظایف

امور آبدارخانه، تنظیف و خدماتی بخش

 

آدرس کوتاه :