خانم پیلتن

خانم پیلتن


خانم فلور پیلتن

شرح وظایف:

 • تایپ کلیه نامه های آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
 • تایپ نامه های شورای کارکنان دانشگاه (مربوط به آقای عباسی)
 • تایپ 50 درصد از نامه های دبیرخانه دانشکده
 • هماهنگی جهت انجام جلسات آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و شورای برنامه ریزی درسی دانشکده
 • تایپ صورتجلسه های آموزشی، تحصیلات تکمیلی، تغییر نمره و شورای برنامه ریزی درسی
 • پاسخگویی به تلفن های مربوطه
 • اسکن صفحات صورتجلسات آموزشی و تحصیلات تکمیلی، آزمون مصاحبه دکتری روزانه و بین الملل و ...
 • همکاری در مراسم دانش آموختگی
 • شماره گیری تلفن هایی که رییس محترم به اینجانب واگذار می نماید.
 • پیگیری بخشنامه هایی که رییس محترم به اینجانب واگذار می نماید.
 • همکاری در انجام و ارسال تأییدیه تحصیلی
 • تایپ جلسات اعضای هیأت علمی پیمانی دانشکده
آدرس کوتاه :