خانم پوران کرمی فارسی

خانم پوران کرمی فارسی


پوران کرمی 

مسؤول دفتر    

تحصیلات: فوق دیپلم  ICT

تلفن داخلی : 7271

تلفن مستقیم: 32291894

فاکس: 32283080

شرح وظایف:

مسئول دفتر بخش زبان و ادبیات فارسی

پاسخگویی به تلفن های اداره

تایپ و ارسال و پیگیری نامه ها و امور مربوط به بخش

مسئول ثبت و بایگانی نامه ها

هماهنگ کننده جلسات

آدرس کوتاه :