خانم فلاحی . ریاست

خانم فلاحی . ریاست


خانم مینو فلاحی

انجام کلیه امور مربوط به ریاست دانشکده اعم از تایپ، تشکیل جلسات، ارباب رجوع و...تایپ نامه های امور اداری و امور حسابداری و انجام کلیه امور پرونده های تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی دانشکده و دانشگاههای بیرون از دانشگاه و انجام کلیه امور متقاضیان استخدام اعضای هیأت علمی، صدور احکام برای کلیه اعضای هیات علمی، معاونین و کارکنان دانشکده

آدرس کوتاه :