خانم عبداللهی تاریخ

خانم عبداللهی تاریخ


خانم معصومه عبدالهی 

شرح وظایف:

امور آموزشی بخش از جمله برنامه ریزی دروس کارشناسی، ارشد و دکتری، تعریف دروس در سیستم، انتخاب واحد، حذف و اضافه، تشکیل پرونده  و ثبت نام دانشجویان جدیدالورود، هماهنگی در خصوص امور آزمون جامع، تنظیم برنامه امتحانی دانشجویان، بایگانی، پیگیری در خصوص مشکلات آموزشی دانشجویان

 

آدرس کوتاه :