خانم شکری. آموزش

خانم شکری. آموزش


خانم مرصع شکری

شرح وظایف:

  • برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری جلسات شورای آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و تنظیم صورت جلسات
  • تعیین نماینده تحصیلات تکمیلی جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین تعیین نماینده تحصیلات تکمیلی جلسات مصاحبه دکتری و آزمون های جامع
  • بررسی پایان نامه و رساله دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
  • انجام کلیه مکاتبات مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پاسخگوئی به سؤالات آنان
  • هماهنگی برگزاری آزمون های جامع دکتری و جلسات مصاحبه دکتری
آدرس کوتاه :