خانم رضایی. آموزش

خانم رضایی. آموزش


خانم مهین رضایی

شرح وظایف:

  • نظارت و هماهنگی امور آموزشی دانشکده
  • ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان و انجام کلیه مکاتبات مرتبط با آموزش
  • نظارت و هماهنگی با کارشناسان آموزشی بخش ها
  • هماهنگی آموزش دانشکده با واحدهای دیگر دانشگاه
  • انجام مرحله آموزشی ارتقاء و تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی
  • برنامه ریزی و انجام امور مرتبط با جلسات بررسی پرونده اعضای هیأت علمی پیمانی
  • انجام امور مرتبط با تأییدیه های تحصیلی.
  • برنامه ریزی و آماده سازی امور مرتبط با شورای برنامه ریزی درسی دانشکده
آدرس کوتاه :