خانم بابایی (فارسی)

خانم بابایی (فارسی)


 

 

معصومه بابایی نسب   

کارشناس آموزش

تحصیلات: لیسانس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

تلفن داخلی : 7287

تلفن مستقیم: 32291895

شرح وظایف:

ثبت نام و تشکیل پرونده دانشجویان جدیدالورود

برنامهریزی درسی و برنامه امتحانات

برگزاری آزمون جامع

انجام امور مصاحبه دانشجویان ارشد و دکتری

امور مربوط به ثبتنام و انتخاب واحد دانشجویان در طول سال تحصیلی

آدرس کوتاه :