تماس با معاونت آموزشی

تماس با معاونت آموزشی


اطلاعات کارمندان

حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

ایمیل

شماره تلفن مستقیم

شماره فکس

شماره داخلی

1

مهین رضایی

رییس اداره آموزش دانشکده

ozmin92@gmail.com

07136460172

07136269225

4251

2

مرصّع شکری

کارشناس مسئول آموزش، پژوهشی  و تحصیلات  تکمیلی دانشکده

Shokri255@yahoo.com

07136467202

07136269225

4205

3

فلور پیلتن

کارشناس خدمات آموزشی دانشکده

piltan1493@gmail.com

07136269223

07136269225

4201


 
آدرس کوتاه :