تسلیت به مناسبت درگذشت ناگهانی دکتر پویان چنگیزی عضو محترم هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تسلیت به مناسبت درگذشت ناگهانی دکتر پویان چنگیزی عضو محترم هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی


آدرس کوتاه :