انتصاب خانم دکتر معصومه دهقان به سمت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

انتصاب خانم دکتر معصومه دهقان به سمت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده ادبیات و علوم انسانی


جناب آقای دکتر محمد مرادی رپیس محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی طی حکمی خانم  دکتر معصومه دهقان را به سمت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده ادبیات و علوم انسانی منصوب نمود.

آدرس کوتاه :