انتشار کتاب «کتاب عروس حضرت قرآن (درآمدی بر قرآن شناسی عرفانی و هندسی عرفانی زبان قرآن»

انتشار کتاب «کتاب عروس حضرت قرآن (درآمدی بر قرآن شناسی عرفانی و هندسی عرفانی زبان قرآن»


انتشار کتاب «کتاب عروس حضرت قرآن (درآمدی بر قرآن شناسی عرفانی و هندسی عرفانی زبان قرآن»
کتاب عروس حضرت قرآن (درآمدی بر قرآن شناسی عرفانی و هندسی عرفانی زبان قرآن تالیف آقای دکتر محمدیوسف نیری استاد بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز پس از تایید در شورای انتشارات دانشگاه شیراز و شورای انتشارات مرکز منطقه ای به چاپ رسید. این کتاب در قطع وزیری و دارای 558 صفحه می باشد. 
شایان ذکر است  اداره انتشارات مرکز منطقه ای با همکاری سایر دانشگاهها و پس از بررسی و داوری کتابها نسبت به چاپ مشترک کتاب اقدام می نماید. در ضمن دریافت شابک و مجوز کتابها توسط اداره انتشارات و به اسم مرکز منطقه ای می باشد.

آدرس کوتاه :