انتشار شماره 8 مجله دراسات فی تعلیم اللغة العربیة وتعلمها

انتشار شماره 8 مجله دراسات فی تعلیم اللغة العربیة وتعلمها


شماره 8 مجله علمی پژوهشی دراسات فی تعلیم اللغة العربیة وتعلمها منتشر شد.

شایان ذکر است این مجله با همکاری مشترک دانشگاه شیراز و انجمنی ایرانی زبان وادبیات عربی به صورت دوفصلنامه در شهیورماه و اسفندماه هر سال منتشر می شود.

آدرس کوتاه :