انتخاب دکتر سلیمان حیدری به عنوان معاون پژوهشی دانشکده

انتخاب دکتر سلیمان حیدری به عنوان معاون پژوهشی دانشکده


 

 

دکتر صحراگرد ریاست محترم دانشکده در حکمی دکتر سلیمان حیدری عضو هیأت علمی بخش تاریخ را به عنوان معاون پژوهشی دانشکده منصوب نمودند. ایشان همچنین از زحمات دکتر حاجیانی معاون پژوهشی پیشین دانشکده قدردانی نمودند.

آدرس کوتاه :