أقای مصطفوی (فارسی)

أقای مصطفوی (فارسی)


محمد مصطفوی

تدارکات

تحصیلات:  فوق دیپلم  معماری

 

تلفن داخلی: 7527

 

شرح وظایف:

انجام امور خدماتی، زیراکس و تدارکات.

 

آدرس کوتاه :