اعضای هیات علمی بخش زبان های خارجی و زبان شناسی

اعضای هیات علمی بخش زبان های خارجی و زبان شناسی


اعضای هیات علمی بخش زبان­های خارجی و زبان­شناسی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

ایمیل

شماره داخلی

شماره تلفن مستقیم

 1.  

دکتر  لاله آتشی

استادیار

Laleh.atashi@shirazu.ac.ir

4534

36134534

 1.  

دکتر علیرضا احمدی

دانشیار

arahmadi@shirazu.ac.ir

4492

36134492

 1.  

دکتر فرخ حاجیانی

دانشیار

hajiyani@rose.shirazu.ac.ir

4529

36134529

 1.  

دکتر بهی حدائق

دانشیار

bhadaegh@rose.shirazu.ac.ir

4519

36134519

 1.  

دکتر محمدصابر خاقانی نژاد

دانشیار

Saber.khaghani@yahoo.com

4503

36134503

 1.  

دکتر علیرضا خرمایی

دانشیار

akhormaee@rose.shirazu.ac.ir

4493

36134493

 1.  

دکتر محمد رحیمی

دانشیار

mrahimy@gmail.com

frahimi@rose.shirasu.ac.ir

4510

36134510

 1.  

دکتر جلال رحیمیان

استاد

jrahimian@rose.shirazu.ac.ir

4506

36134506

 1.  

دکتر سید آیت اله رزمجو

استاد

arazmju@ yahoo.com

4517

36134517

 1.  

دکتر ناصر رشیدی

استاد

nrashidi@rose.shirazu.ac.ir

4525

36134525

 1.  

دکتر طیبه رئوف زاده

استادیار

t.raoufzadeh@shiraz.ac.ir

4539

36134539

 1.  

دکتر سمیرا ساسانی

استادیار

ssasani@shirazu.ac.ir

4522

36134522

 1.  

دکتر محبوبه سعادت

دانشیار

msaadat@rose.shirazu.ac.ir

4537

36134537

 1.  

دکتر غلامحسین شاهینی

استادیار

gshahini@yahoo.com

4515

36134515

 1.  

دکتر رحمان صحراگرد

استاد

rsahragard@hotmial.com

4536

36134536

 1.  

دکتر زهرا علیمراد

استادیار

Zahra.alimorad@gmail.com

4516

36134516

 1.  

دکتر رحیم فهندژ سعدی

استادیار

rfahandejsaadi@yahoo.fr

4511

36134511

 1.  

دکتر گلنار قلعه خانی

استادیار

gghalekhani@rose.shirazu.ac.ir

4491

36134491

 1.  

دکترمنوچهر کوهستانی

استادیار

m.kouhestani@shirazu.ac.ir

4292

36134292

 1.  

دکتر مهرنوش کی فرخی

استادیار

m.keyfarokhi@gmail.com

4544

36134544

 1.  

دکتر امیر سعید مولودی

استادیار

amirsaeid.moloodi@gmail.com

4530

36134530

 1.  

دکتر سعید مهرپور

استاد

smehrpur@rose.shirazu.ac.ir

4509

36134509

 1.  

دکتر حسین نجاری

استادیار

najari@shirazu.ac.ir

4535

36134535

 1.  

دکتر کتایون نمیرانیان

استادیار

knamiranian@rose.shirazu.ac.ir

4523

36134523

 1.  

دکتر امیر حسین وفا

استادیار

a.vafa@shirazu.ac.ir

4544

36134544


 
آدرس کوتاه :