اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی


ردیف     نام و نام خانوادگی              رتبه علمی                       ایمیل                                         شماره داخلی

1          دکتر علی امینی                  استادیار                aniniali@gmail.com                          7275

2          دکتر محمدرضا امینی          دانشیار                Mza130@gmail.com                          7291   

3          دکتر نجف جوکار               استاد                  n.jowkar@yahoo.com                         7295   

4          دکتر سعید حسام‌پور           استاد                  shessampour@yahoo.com                  7286   

5          دکتر کاووس حسن‌لی          استاد                  kavooshassanli@gmail.com               7274   

6          دکتر الهام خلیلی جهرمی      استادیار               Khalilijahromi115@yahoo.com          7275   

7          دکتر جواد دهقانیان             دانشیار                Mirjavad2003@shirazu.ac.ir              7642   

8          دکتر محمود رضایی            دانشیار                mrezaei@shirazu.ac.ir                        7293   

9          دکتر زهرا ریاحی‌زمین         دانشیار                z.riahizamin@shirazu.ac.ir                 7290   

10          دکتر اکبر صیادکوه             استاد                  sayadkoh@shirazu.ac.ir                      7297   

11        دکتر فاطمه غلامی              استادیار               gholami_113@yahoo.com                  7275   

12        دکتر معین کاظمیفر           استادیار               kazemimoein@gmail.com                  7278   

13        دکتر غلامرضا کافی             دانشیار                ghkafi@shirazu.ac.ir                           7298   

14        دکتر محمدحسین کرمی      استاد                  Mohamadhkarami@gmail.com         7296   

15        دکتر خیرالله محمودی          دانشیار                mahmoudi_kh27@yahoo.com            7702   

16        دکتر شاهرخ محمدبیگی       دانشیار                Sh_beygi@yahoo.com                        7280   

17        دکتر محمد مرادی              دانشیار                momoradi@shirazu.ac.ir                    7288   

18        دکتر اکبر نحوی                 استاد                  Akbar.nahvi@yahoo.com                    7270   

19        دکتر محمدیوسف نیری        استاد                  m.nayyeri110@yahoo.com                 7289   

20        دکتر زرین‌تاج واردی            دانشیار                Zt.varedi@gmail.com                         7299   

 

آدرس کوتاه :