اعضای هیات عللمی بخش تاریخ

اعضای هیات عللمی بخش تاریخ


 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

ایمیل

شماره تلفن مستقیم

شماره داخلی

1

دکتر محمدمهدی مرادی خلج

دانشیار

mm_mkhalaj@yahoo.com / .khalaj@shirazu.ac.ir

36134367

4367

2

دکتر سیدابوالقاسم فروزانی

استاد

forozani.35@shirazu.ac.ir

36134384

4384

3

دکتر عبدالرسول خیراندیش

استاد

Kheirandish.ar@gmail.com/Ar.kheirandish@shirazu.ac.ir

36134364

4364

4

دکتر حمید حاجیان پور

دانشیار

hhajianpour@yahoo.com/hamidhajianpour@shirazu.ac.ir

36134365

4365

5

دکتر شکراله  خاکرند

دانشیار

Khakrand66@yahoo.com / khakrand@shirazu.ac.ir

36134369

4369

6

دکتر محمد علی رنجبر

دانشیار

ranjbar@shirazu.ac.ir

36134354

4354

7

دکتر احمد فضلی نژاد

دانشیار

afazlinejad48@Gmail.com / fazlinejad@shirazu.ac.ir

36134233

4233

8

دکتر علیرضا عسکری

دانشیار

Askari_chaverdi@yahoo.com / a.askari@shirazu.ac.ir

36134423

4423

9

دکتر سلیمان حیدری

دانشیار

soleymanheidari@shirazu.ac.ir

36134272

4272

10

دکتر معصومه دهقان

استادیار

Ma.dehghan@shirau.ac.ir

36134269

4269

11

دکتر سیدجواد موسوی

استادیار

Javad_shirazu@yahoo.com

۳۶۱۳۴۲۳۵

4235

 

 

آدرس کوتاه :