اطلاعات تماس بخش عربی

اطلاعات تماس بخش عربی


 

شیراز، دانشگاه شیراز،

دانشکده‌‌ی ادبیات و علوم انسانی، بخش زبان و ادبیات عربی

کدپستی

تلفن: 36134249

داخلی: 4249

نمابر: 36460106

آدرس کوتاه :