اطلاعات تماس بخش تاریخ

اطلاعات تماس بخش تاریخ


نام و نام خانوادگی                        پست سازمانی                                                       ایمیل                      شماره مستقیم            شماره فاکس          شماره داخلی

معصومه عبدالهی                    کارشناس آموزش                                       History-edu@shirazu.ac.ir      36134362            36276373            4362

زهرا رضایی                      کارشناس امور دانشجویی/ مسئول دفتر             History-office@shirazu.ac.ir       36134360            36276373            4360

 

آدرس کوتاه :