اطلاعات تماس با معاونت فرهنگی

اطلاعات تماس با معاونت فرهنگی


ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

ایمیل

شماره تلفن مستقیم

فکس

شماره داخلی

 

1

موسی عربی

استادیار

/arabim@shirazu.ac.irmoosaarabi@yahoo.com

36288722

36269225

4203

@Dr.moosa.arabi

2

راضیه تابنده نیک

کارشناس

Tabandeh1981@gmail.com

36288722

36269225

4203

 

 

 

آدرس کوتاه :