نشریات پژوهشی

مطالعات ادبی فارسی (به زبان انگلیسی) [اینجا]

بوستان ادب (به زبان فارسی) [اینجا]

آموزش مهارتهای زبان (به زبان انگلیسی) [اینجا]

مطالعات ادبیات کودک (به زبان فارسی، با همکاری دانشکده علوم تربیتی) [اینجا]

زبانشناسی گویش های ایرانی (به زبان فارسی) [اینجا]

مطالعات آموزش و یادگیری زبان عربی (به زبان عربی) [اینجا]